Sotning – Brandskyddskontroll

På uppdrag av Sundsvalls kommun utför vi sotning och brandskyddskontroll. Det är kommunens lagstadgade ansvar att detta utförs (3 kap. § 4 lag om skydd mot olyckor 2003:778).

Sotning

När vi sotar tar vi bort brännbara sotbeläggningar. Allt för att minimera skorstensbrand och de skadeverkningar som kan uppstå vid en sådan. När vi sotar eldstäder och rökkanaler gör vi ren alla ytor där rökgaserna passerar.Sotningen bidrar också till att minska bränsleförbrukningen och är bra för miljön eftersom förbränningen förbättras.Imkanalen i en bostad (köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet) omfattas inte längre av det lagstadgade kravet på sotning. För bästa funktion, inomhusklimat och ekonomi behöverimkanalen och övriga ventilationskanaler ändå rengöras med jämna mellanrum - det är fastighetsägarens ansvar. Hör av er till oss så hjälper vi till. Se också vårt kampanjerbjudande om rengöring.

Sotning av restaurangkök och storkök sker genom att fett och smuts från matlagningen tas bort från kanalsystem och fläktar. Hur ofta sotning av eldstäder och restaurangkök minst ska göras bestämmer kommunen.

Kontakta oss för att få reda på vad som gäller din anläggning eller läs mer på Sundsvalls kommuns webbplats.

Det är kommunen som faststället vad sotningen kostar. I Sundsvall justeras denna taxa varje år mot ett sotningsindex (konsumentprisindex och löneförändringen i skorstensfejarnas avtal). Priset är också detsamma för likvärdiga eldstäder oavsett var i kommunen du bor. För aktuellt pris kontakta oss eller läs mer på Sundsvalls kommuns webbplats. Klicka här.  

Brandskyddskontroll

Sedan 2004 är sotningsverksamheten enligt lag uppdelad i två separata delar – sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet för detta. Behörighet har bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning.

Syftet med brandskyddskontrollen är att i tidigt skede upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Om andra brister upptäcks vid kontrollen är vi skyldiga att påtala detta.

Följande faktorer påverkar brandskyddet:

• Sotbildning och beläggningar

• Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

• Temperaturförhållanden• Tryckförhållanden och täthet

• Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket, takskyddsanordningar och även vinden. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska utföras med intervall som myndigheten har bestämt. Klicka här.

Priset för brandskyddskontrollen baseras på en taxa som din kommun har bestämt.  Klicka här.

Sota oftare

För att spara bränsle och för att  känna sig extra trygg vill många av våra kunder att vi ska sota oftare än vad lagen säger. Ett exempel kan vara att vi rengör braskaminer två gånger per år i stället för 1 gång per år. Sot är även isolerande och ju längre tid som går mellan sotningarna, desto mer eldar du för kråkorna.Självklart sotar vi en extra gång till samma låga kostnad som vid ordinarie sotning. Är du intresserad? Kontakta oss så berättar vi mer.

Kajbon eller hinder i skorstenen 

Boet som är byggt av lera, gräs och kvistar kan vara meterlångt och befinna sig två, tre meter ned i skorstenen. Vi har erfarenhet och verktyg för att klara av de tuffaste kajbobyggen. För att förhindra kajbon i skorstenen finns det också sk kajnät att installera.Vill du ha hjälp med att få bort eller förhindra byggandet av kajbo? Hör av dig till oss. Observera att vi inte tar bort kajbon under häckningsperioden mellan april och maj.

Taksäkerhet är fastighetsägarens ansvar

För att förebygga olyckor har samhället flera olika krav på skyddsanordningar när det gäller arbeten på tak. Tänk på att taksäkerhet är fastighetsägarens ansvar.

Skorstenar räknas som fasta arbetsställen. Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns, att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna.Taksäkerheten styrs av flera lagar och förordningar:

• Bygglagstiftningen

• Arbetsmiljölagen (AML)

• Lagen om skydd mot olyckor (LSO)


Läs mer:

Taksäkerhet –  Taksäkerhetskommittén